Gesloten systemen

 


 

Voor de onttrekking van bodemwarmte kunnen bodemwarmtewisselaars ingezet worden, ook wel het gesloten systeem genoemd. Deze bodemwarmtewisselaars staan niet in open verbinding met het grondwater, maar maken gebruik van water met een antivriesmiddel (veelal een glyco-waterloplossing) dat wordt rondgepompt door een gesloten systeem in de bodem.

Het systeem bestaat uit U-vormige buizen van polyethyleen, zogenaamde collectoren, die in een boorgat worden geplaatst. De aanwezige bodemwarmte wordt door middel van geleiding via de buiswanden aan het water-glycol mengsel overgedragen. Het mengsel wordt middels een circulatie pomp rondgepompt voor afgifte warmtewisselaar -warmtepomp. Er wordt onderscheid gemaakt in een horizontale, ondiepe variant en een verticale, diepe variant. Bodemwarmtewisselaars kunnen tot een diepte van tientallen tot meer dan honderd meter reiken. Dergelijke systemen zijn over het algemeen kleinschalig en worden vooral in de woningbouw en kleine utiliteitsbouw toegepast.


 

Bodemwarmtewisselaars of te wel het gesloten bodemsysteem hebben de volgende nadelen ten opzichte van een open bron -doorstroomsysteem;

 

*Duurder in boorkosten, daar er veel boringen -bodemwisselaars nodig zijn om voldoende bodemwarmte te

  kunnen leveren;

*Veel horizontaal leidingwerk in perceel bodem aanwezig, waardoor ander grondgebruik bemoeilijkt

  wordt;

*Om bevriezing van het medium in de bodemwarmtewisselaar te voorkomen, dient de stof glycol aan het

  watercircuit toegevoegd te worden. Daarbij dient uiterste zorg aan de lekdichtheid besteed te worden, in

  verband met milieuvervuiling;

*De onttrekkingstemperatuur uit de bodemwarmtewisselaars is s'winters lager en loopt aanzienlijk terug,

  bij continu ontrekken van bodemwarmte. De slecht warmte geleidende bodemwisselaar met het beperkte 

  oppervlak kan de warmte vraag niet bijhouden en zakt in aanvoer temperatuur waardoor de warmte-

  pomp een minder energetisch rendement heeft; 

*Een bodemwarmtewisselaar kan in de zomer veel minder koude voor koeling leveren. De ontttrekkings-

  temperatuur uit de bodem zal aan het begin van de zomer circa 6 graden zijn, maar zal snel oplopen naar

  15 a'20 graden;

*Lange regeneratie tijd nodig;

*Voor beide systemen geldt dat zowel in en bij grondwaterbeschermingsgebieden als in door de overheid

  aangewezen boringsvrije zones, deze systemen niet aangelegd mogen worden.

 

Voordelen bodemwarmtewisselaars ten opzichte van open bron -doorstroomsysteem;

* Geen vergunningsplicht overheid;

* Geen scheidingswarmtewisselaar nodig;

* Onderhoudsvrij


 

 

 

 

Werking Verticale Bodemwarmtewisselaar